Самые интересные и правдивые способы гадания онлайн на все случаи жизни

16 февраля 2021 — Православный календарь: церковный праздник, пост, молитвы на день

3 февраля по старому стилю
Седмица 37-я по Пятидесятнице

Пост: Нет

Венчание: Запрещено

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение "Православный календарь" для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь (доступно на Android)

День памяти:

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симео́на Богоприимца и Анны Пророчицы; равноап. Николая (Касаткина), архиепископа Японского (1912).
Блгв. кн. Романа Угличского (1285);
Cвт. Симео́на, епископа Полоцкого и Тверского (1289);
Cвт. Игна́тия Мариупольского, митрополита (1786); прор. Аза́рии (X в. до Р. Х.);
Мчч. Па́пия, Диодо́ра и Клавдиа́на (250); мчч. Адриа́на и Евву́ла (ок. 308–309);
Мч. Вла́сия (Вуко́ла) Кесарийского (Каппадокийского) (III);
Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 11 февраля).
Сщмчч. Иоа́нна Томилова, Тимофе́я Изотова, Адриа́на Троицкого, Васи́лия Залесского, пресвитеров, прмч. Влади́мира (Загребы), иеромонаха и мч. Михаила Агаева (1938).
Молитвы, тропари, кондаки на день:
ТРОПАРЬ ВО ВТОРНИК, св. Иоанну Предтече, глас 2
развернуть текст
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость. Перевод: Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.
КОНДАК ВО ВТОРНИК, св. Иоанну Предтече, глас 2
развернуть текст
Про́роче Бо́жий и Предте́че благода́ти,/ главу́ твою́ я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше,/ исцеле́ния всегда́ прие́млем,// и́бо па́ки, я́коже пре́жде в ми́ре пропове́дуеши покая́ние. Перевод: Пророк Божий и Предтеча благодати, главу твою как священнейшую розу в земле обретя, мы всегда получаем исцеления, ибо снова, как и прежде, ты возвещаешь в мире о покаянии.
Тропарь праведному Симеону Богоприимцу, глас 4
развернуть текст
Симео́н ста́рец днесь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́// спасе́ние Твое́ ми́рови.

Перевод: Симеон старец сегодня радуется, взяв на руки свои Младенца Превечного Бога, прося разрешиться от уз плоти и взывая: «Видели очи мои спасение Твое миру».
Кондак праведному Симеону Богоприимцу, глас 4
развернуть текст
Ста́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся,/ се́го жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Перевод: Старец сегодня, молясь разрешиться от уз этой тленной жизни, Христа берет на руки, Создателя и Господа.
Молитва праведному Симеону Богоприимцу
развернуть текст
О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва вторая праведному Симеону Богоприимцу
развернуть текст
О, вели́кий уго́дниче Бо́жий Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́, во объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ Бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре живо́т наш, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. Я́коже дре́вле Вели́кий Но́воград явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и, та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тропарь праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, глас 1
развернуть текст
Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Радуйся, Богоприимец старец Симеон, в объятья принявший Спасителя Господа. Торжествуй и ты, почтенная пророчица Анна, возвестившие пришествие в мир Христа Бога нашего, сокрушившего власть врага и подающего нам великую милость.
Кондак праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, глас 8
развернуть текст
Во избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

Перевод: Среди избранников Божиих, блаженный старец Симеон, на Небесах предстоишь перед лицом Христа Бога, Его же в храме, как Младенца на руках носимого, в объятия свои из пречистых рук ты принял и с пророчицей Анной признал Его Богом. Потому молитвенными песнопениями прославляем вас: «Радуйся, Богоприимец старец Симеон, радуйся, пророчица почтенная Анна, радуйтесь, увидевшие Бога во плоти».
Тропарь равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 4
развернуть текст
Апо́столов единонра́вне и сопресто́льне,/ служи́телю Христо́в ве́рный и Богому́дрый,/ цевни́це избра́нная Боже́ственнаго Ду́ха,/ сосу́де преизлива́ющийся любве́ Христо́вы,/ Япо́нския земли́ просвети́телю,/ святы́й Нико́лае, иера́рше равноапо́стольне,/ моли́ся Живонача́льней Тро́ице/ о всем твое́м ста́де// и о всем ми́ре.

Перевод: Единый нравом и разделяющий престол с апостолами, служитель Христов верный и Богомудрый, свирель избранная Божественного Духа, сосуд изливающейся любви Христовой, Японской земли просветитель, святой Николай, иерарх равноапостольный, молись Живоначальной Троице о всем твоем стаде и о всем мире.
Кондак равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 4
развернуть текст
Стра́нника и прише́льца прия́т тя страна́ Япо́нская,/ равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ в ней же испе́рва позна́л еси́ себе́ я́ко чу́ждаго,/ оба́че теплоту́ и свет Христо́в источа́я,/ прелага́л еси́ враги́ твоя́ в сы́ны духо́вныя,/ и́мже раздая́ благода́ть Бо́жию, созида́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ о ней же ны́не моли́ся,/ и тебе́ бо сы́нове ея́ и дще́ри взыва́ют:// ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

Перевод: Как странника и пришельца (1Пет.2:11) приняла тебя страна Японская, равноапостольный святитель Николай, в ней же сначала увидел себя ты чужим, но тепло и свет Христов источая, превращал ты врагов своих в сынов духовных, им же раздавая благодать Божию, создавал ты Церковь Христову, о ней же сейчас молись, ибо к тебе сыны и дочери ее взывают: «Радуйся, пастырь наш добрый» (Ин.10:11).
Ин тропарь равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 4
развернуть текст
Я́ко апо́столом соприча́стника в труде́х и возме́здиих/ Це́рковь тя с любо́вию почита́ет,/ святи́телю о́тче Нико́лае равноапо́стольне./ Положи́в бо мно́гими по́двиги нача́ло Правосла́вия в Япо́нии язы́честей,/ умно́жил еси́ в ней ча́да спасе́ния,/ и по кончи́не прия́т тя Бог во оби́тели апо́стол Свои́х по достоя́нию./ Сего́ ра́ди мо́лим тя/ моли́ся Го́сподеви пребы́ти и в пре́дняя де́лу твоему́ незы́блему на ве́ки,/ и ввести́ся в ло́но Це́ркве Правосла́вныя всем поги́бнути иму́щим,/ умири́тися ми́рови// и спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как причастного апостолам в трудах и воздаянии, Церковь тебя с любовью почитает, святитель отче Николай равноапостольный. Ибо положив многими подвигами начало Православия в Японии языческой, увеличил ты в ней число спасаемых, и после кончины принял тебя Бог во обители апостолов Своих по достоинству. Потому молим тебя, молись Господу и впредь пребывать делу твоему незыблемым на века, и войти в лоно Церкви Православной всем, обреченным на погибель, умиротворить мир и спастись душам нашим.
Ин кондак равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 2
развернуть текст
Тве́рдаго и Боговеща́ннаго пропове́дателя Ева́нгелия Твоего́, Го́споди,/ возме́здил еси́ Боголе́пно/, труды́ бо его́ и боле́зни прия́л еси́ па́че всех жертв зако́нных и всесожже́ний.// Того́ моли́твами соблюди́ нас от неприя́зни.

Перевод: Твердого вещающего о Боге проповедника Евангелия Твоего, Господи, вознаградил Ты достойно, ибо труды его и болезни принял более чем все жертвы законные и всесожжения (Мк.12:33). Его молитвами сохрани нас от вражды.
Молитва равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому
развернуть текст
О, вели́кий уго́дниче Христо́в, равноапо́стольный святи́телю Нико́лае! Услы́ши ны, раб Бо́жиих (имена), и при́зри на не́мощи на́ша, и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́ и да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша покая́ние и спаси́тельный страх Бо́жий, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же оста́вити нам стези́ нече́стия и неукло́нно же за́поведи Бо́жия твори́ти и уста́вы Святы́я Це́ркве соблюда́ти. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́ и да изба́вит нас, к святе́й ико́не твое́й с ве́рою прибега́ющих, от бед и напа́стей, неду́гов теле́сных и душе́вных, и да сподо́бит Ца́рствия Своего́ Небе́снаго во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тропарь благоверному князю Роману Угличскому, глас 4
развернуть текст
От младе́нства яви́лся еси́,/ правове́рный кня́же Рома́не,/ и́збран от Бо́га/ благоче́стия столп необори́м,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ моли́твами и ми́лостынею и посто́м Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ исцеля́еши бо неду́ги немощству́ющих,/ ве́рою притека́ющих ко свято́му твоему́ гро́бу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий Рома́не,// гра́да Углеча похвало́ и утвержде́ние.

Перевод: С младенчества явился ты, правоверный князь Роман, избранной Богом непобедимой крепостью благочестия, веру безупречную сохранил ты, молитвами, милостыней и постом Богу угодил, потому и после смерти явилась светлость жизни твоей, ибо ты исцеляешь болезни немощных, с верой приходящих к святому твоему гробу. Потому взываем к тебе: «Радуйся, угодник Божий Роман, города Углича слава и сила».
Кондак благоверному князю Роману Угличскому, глас 8
развернуть текст
Я́ко многосве́тлая звезда́,/ всепра́зднственная па́мять твоя́ возсия́ днесь, благове́рный кня́же Рома́не,/ созыва́ющи к похвале́нию лю́ди твоя́,/ пе́сньми славосло́вити честно́е житие́ твое́/ и ве́рно торжествова́ти свято́е твое́ успе́ние,/ в не́мже моли́ся, свя́те, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ е́же изба́витися нам от всех наве́тов вра́жиих,/ да вси зове́м ти:// ра́дуйся, Рома́не пребога́те, но́вый Росси́йский чудотво́рче.

Перевод: Как яркая звезда, всеми празднуемая память твоя воссияла сегодня, благоверный князь Роман, созывая людей твоих к похвале, в молитвенных песнопениях прославлять почтенную жизнь твою и с верой торжествовать святое твое успение, в нем же молись, святой, ко Христу Богу нашему об избавлении нашем от всех козней вражеских, да все взываем к тебе: «Радуйся, Роман славный, новый Российский чудотворец».
Ин тропарь благоверному князю Роману Угличскому, глас 4
развернуть текст
Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре,/ кня́же Рома́не всеблаже́нне,/ Боже́ственный сосу́д избра́н Бо́гови,/ и ны́не то́чиши нам мно́гая исцеле́ния,/ и вся неду́ги потопля́еши,/ и спаси́ град свой Углеч,/ и всех ве́рных сохраня́й от неви́димых и ви́димых враг,/ ве́рою, мо́лим, блаже́нне кня́же Рома́не,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: С молодости явился ты, Богомудрый князь Роман всеблаженный, священным сосудом, избранным Богом (2Тим.2:21), и сейчас источаешь для нас многие исцеления, и все болезни потопляешь, спасай город свой Углич и всех верующих сохраняй от невидимых и видимых врагов, с верой молим, блаженный князь Роман, моли Христа Бога о спасении душ наших.
Ин тропарь благоверному князю Роману Угличскому, глас 4
развернуть текст
Яви́ся, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ в Бо́гом пору́ченном ти гра́де Углече,/ в животе́ свое́м просвети́вся/ воздержа́нием и всено́щным стоя́нием,/ посто́м, и моли́твою, и слеза́ми,/ моля́ся ко Всеми́лостивому Спа́су за град свой/ и за вся страны́ Ру́сския земли́,/ и по преставле́нии твое́м источа́еши исцеле́ния неоску́дно/ приходя́щим с ве́рою,/ тем же вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Явился, как звезда преяркая, благоверный князь Роман, в Богом порученном тебе городе Угличе, в жизни своей просветившись воздержанием и всенощным стоянием, постом и молитвой, и слезами, молясь Всемилостивому Спасителю за город свой и за все концы Русской земли, и после успения обильно источаешь ты исцеления приходящим с верой, потому взываем к тебе: «Моли Христа Бога о спасении душ наших».
Ин кондак благоверному князю Роману Угличскому, глас 8
развернуть текст
Сконча́в до́брый по́двиг,/ и ве́ру соблюде́ в се́рдцы свое́м,/ и вене́ц нетле́нный от Бо́га прия́л еси́,/ блаже́нный кня́же Рома́не,/ и сла́ве Его́ сподо́бился еси́,/ и Престо́лу предста́л еси́ Спа́сову./ Моли́ся Го́сподеви спасти́ град Углеч и вся гра́ды/ от наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни, и пога́ных,/ и твое́ честно́е преставле́ние почита́ющим/ грехо́в оставле́ние дарова́ти // чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Перевод: Завершив прекрасный подвиг и веру сохранив в сердце своем (2Тим.4:7), венец нетленный от Бога получил ты, блаженный князь Роман, и прославления от Него удостоился, представ Престолу Спасителя. Молись Господу спасти город Углич и все города от иностранного нападения, и междоусобной войны, и язычников, и даровать прощение грехов всем почитающим с любовью твое святое успение и святую память твою.
Ин кондак благоверному князю Роману Угличскому, глас 8
развернуть текст
Красоту́ ми́ра сего́, княже́ние и сла́ву/ я́ко вре́менно помышля́я,/ и сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́,/ блаже́нне кня́же Рома́не,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́в,/ и по преставле́нии свое́м чуде́с дар прии́м от Христа́ Бо́га,/ и свети́льник яви́ся пресве́тлый,/ просвеща́я свои́ми чудесы́, приходя́щим к тебе́ с ве́рою здра́вие пода́вши и от бед избавля́еши./ Тем же Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,/ благочести́вый кня́же Рома́не,// гра́ду своему́ Углечу вели́кий побо́рниче.

Перевод: Красоту мира этого, княжение и славу считал ты временными, потому благочестиво в мире прожил ты, блаженный князь Роман, милостыней и молитвами Богу угодив, и после успения своего получил дар чудотворений от Христа Бога, светильником став преярким, просвещающим своими чудесами, приходящим к тебе с верой ты подаешь здоровье и избавляешь от бед. Поэтому Христова Церковь в молитвенных песнопениях прославляет тебя, благочестивый князь Роман, города твоего Углича великий защитник.
Тропарь Собору святых Пермской митрополии, глас 5
развернуть текст
Благоукрашается Церковь Русская, земля Пермская ликовствует в памяти преславного лика святых своих, словом и житием Богу угодивших, имже мы благодарственно взываем: О, древни и новии подвижницы веры православныя, ови апостольские труды понесши, ови же кровьми мученическими веру утвердившии, велиции заступницы и хранителие, молите Христа Бога душам нашим в мире спастися.
Тропарь священномученикам Адриану Троицкому и Михаилу Березину, глас 8
развернуть текст
Я́коже пло́д кра́сный спаси́тельнаго се́яния Христо́ва, но́выя му́ченицы благоуго́дныя же́ртвы показа́шася Царю́ и Бо́гу, свяще́нне Адриа́не, учи́телю ве́ры и пропове́дниче Благода́ти, и Михаи́ле, о́бразе смире́ния и незло́бия: сего́ ра́ди дре́вних страстоте́рпцев венцы́ равноче́стныя прия́сте от Подвигополо́жника. Того́, я́ко Бла́га, моли́те спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Перевод: Как плод прекрасный спасительного сеяния Христова, новые мученики, угодной жертвой явились Царю и Богу (Рим.12:1), священники Адриан, учитель веры и проповедник благодати, и Михаил, образ смирения и незлобия, потому получили от Подвигоположника венцы, как достойные почитания наравне с первомучениками. Молите Его, как Благого, о спасении, молимся, душ наших.
Кондак священномученикам Адриану Троицкому и Михаилу Березину, глас 2
развернуть текст
Свети́ла разу́мная прииди́те восхва́лим, ве́рнии, священному́чеников Адриа́на и Михаи́ла воспое́м во гла́се хвале́ния, му́ченическою бо кро́вию омы́вше зе́млю Мари́йскую во вре́мя отсту́пничества и помраче́ния, я́ко багряни́цею то́ю преукраси́шася, и ны́не Святе́й Тро́ице предстоя́т, моля́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Перевод: Светила духовные придите прославим, верующие, священномучеников Адриана и Михаила воспоем в хвалебных песнопениях, ибо они мученической кровью омыли землю Марийскую во времена отступничества и помрачения, как багряницей ею украсившись, а сейчас Святой Троице предстоят, моля о нас Единого Человеколюбца.

Притча дня:

Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге. Парикмахер сказал: — Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть. — Почему? — спросил клиент. — Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает всё это. Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, клиент щедро расплатился. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну и, показывая пальцем на бродягу, сказал: — Парикмахеров не существует! — вежливо приподнял шляпу и вышел.