Самые интересные и правдивые способы гадания онлайн на все случаи жизни

16 февраля 2021 — Православный календарь: церковный праздник, пост, молитвы на день

3 февраля по старому стилю
Седмица 37-я по Пятидесятнице

Пост: Нет

Венчание: Запрещено

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение "Православный календарь" для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь (доступно на Android)

День памяти:

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симео́на Богоприимца и Анны Пророчицы; равноап. Николая (Касаткина), архиепископа Японского (1912).
Блгв. кн. Романа Угличского (1285);
Cвт. Симео́на, епископа Полоцкого и Тверского (1289);
Cвт. Игна́тия Мариупольского, митрополита (1786); прор. Аза́рии (X в. до Р. Х.);
Мчч. Па́пия, Диодо́ра и Клавдиа́на (250); мчч. Адриа́на и Евву́ла (ок. 308–309);
Мч. Вла́сия (Вуко́ла) Кесарийского (Каппадокийского) (III);
Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 11 февраля).
Сщмчч. Иоа́нна Томилова, Тимофе́я Изотова, Адриа́на Троицкого, Васи́лия Залесского, пресвитеров, прмч. Влади́мира (Загребы), иеромонаха и мч. Михаила Агаева (1938).
Молитвы, тропари, кондаки на день:
ТРОПАРЬ ВО ВТОРНИК, св. Иоанну Предтече, глас 2
развернуть текст
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость. Перевод: Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.
КОНДАК ВО ВТОРНИК, св. Иоанну Предтече, глас 2
развернуть текст
Про́роче Бо́жий и Предте́че благода́ти,/ главу́ твою́ я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше,/ исцеле́ния всегда́ прие́млем,// и́бо па́ки, я́коже пре́жде в ми́ре пропове́дуеши покая́ние. Перевод: Пророк Божий и Предтеча благодати, главу твою как священнейшую розу в земле обретя, мы всегда получаем исцеления, ибо снова, как и прежде, ты возвещаешь в мире о покаянии.
Тропарь праведному Симеону Богоприимцу, глас 4
развернуть текст
Симео́н ста́рец днесь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́// спасе́ние Твое́ ми́рови.

Перевод: Симеон старец сегодня радуется, взяв на руки свои Младенца Превечного Бога, прося разрешиться от уз плоти и взывая: «Видели очи мои спасение Твое миру».
Кондак праведному Симеону Богоприимцу, глас 4
развернуть текст
Ста́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся,/ се́го жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Перевод: Старец сегодня, молясь разрешиться от уз этой тленной жизни, Христа берет на руки, Создателя и Господа.
Молитва праведному Симеону Богоприимцу
развернуть текст
О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва вторая праведному Симеону Богоприимцу
развернуть текст
О, вели́кий уго́дниче Бо́жий Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́, во объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ Бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре живо́т наш, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. Я́коже дре́вле Вели́кий Но́воград явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и, та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тропарь праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, глас 1
развернуть текст
Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Радуйся, Богоприимец старец Симеон, в объятья принявший Спасителя Господа. Торжествуй и ты, почтенная пророчица Анна, возвестившие пришествие в мир Христа Бога нашего, сокрушившего власть врага и подающего нам великую милость.
Кондак праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, глас 8
развернуть текст
Во избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

Перевод: Среди избранников Божиих, блаженный старец Симеон, на Небесах предстоишь перед лицом Христа Бога, Его же в храме, как Младенца на руках носимого, в объятия свои из пречистых рук ты принял и с пророчицей Анной признал Его Богом. Потому молитвенными песнопениями прославляем вас: «Радуйся, Богоприимец старец Симеон, радуйся, пророчица почтенная Анна, радуйтесь, увидевшие Бога во плоти».
Тропарь равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 4
развернуть текст
Апо́столов единонра́вне и сопресто́льне,/ служи́телю Христо́в ве́рный и Богому́дрый,/ цевни́це избра́нная Боже́ственнаго Ду́ха,/ сосу́де преизлива́ющийся любве́ Христо́вы,/ Япо́нския земли́ просвети́телю,/ святы́й Нико́лае, иера́рше равноапо́стольне,/ моли́ся Живонача́льней Тро́ице/ о всем твое́м ста́де// и о всем ми́ре.

Перевод: Единый нравом и разделяющий престол с апостолами, служитель Христов верный и Богомудрый, свирель избранная Божественного Духа, сосуд изливающейся любви Христовой, Японской земли просветитель, святой Николай, иерарх равноапостольный, молись Живоначальной Троице о всем твоем стаде и о всем мире.
Кондак равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 4
развернуть текст
Стра́нника и прише́льца прия́т тя страна́ Япо́нская,/ равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ в ней же испе́рва позна́л еси́ себе́ я́ко чу́ждаго,/ оба́че теплоту́ и свет Христо́в источа́я,/ прелага́л еси́ враги́ твоя́ в сы́ны духо́вныя,/ и́мже раздая́ благода́ть Бо́жию, созида́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ о ней же ны́не моли́ся,/ и тебе́ бо сы́нове ея́ и дще́ри взыва́ют:// ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

Перевод: Как странника и пришельца (1Пет.2:11) приняла тебя страна Японская, равноапостольный святитель Николай, в ней же сначала увидел себя ты чужим, но тепло и свет Христов источая, превращал ты врагов своих в сынов духовных, им же раздавая благодать Божию, создавал ты Церковь Христову, о ней же сейчас молись, ибо к тебе сыны и дочери ее взывают: «Радуйся, пастырь наш добрый» (Ин.10:11).
Ин тропарь равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 4
развернуть текст
Я́ко апо́столом соприча́стника в труде́х и возме́здиих/ Це́рковь тя с любо́вию почита́ет,/ святи́телю о́тче Нико́лае равноапо́стольне./ Положи́в бо мно́гими по́двиги нача́ло Правосла́вия в Япо́нии язы́честей,/ умно́жил еси́ в ней ча́да спасе́ния,/ и по кончи́не прия́т тя Бог во оби́тели апо́стол Свои́х по достоя́нию./ Сего́ ра́ди мо́лим тя/ моли́ся Го́сподеви пребы́ти и в пре́дняя де́лу твоему́ незы́блему на ве́ки,/ и ввести́ся в ло́но Це́ркве Правосла́вныя всем поги́бнути иму́щим,/ умири́тися ми́рови// и спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как причастного апостолам в трудах и воздаянии, Церковь тебя с любовью почитает, святитель отче Николай равноапостольный. Ибо положив многими подвигами начало Православия в Японии языческой, увеличил ты в ней число спасаемых, и после кончины принял тебя Бог во обители апостолов Своих по достоинству. Потому молим тебя, молись Господу и впредь пребывать делу твоему незыблемым на века, и войти в лоно Церкви Православной всем, обреченным на погибель, умиротворить мир и спастись душам нашим.
Ин кондак равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, глас 2
развернуть текст
Тве́рдаго и Боговеща́ннаго пропове́дателя Ева́нгелия Твоего́, Го́споди,/ возме́здил еси́ Боголе́пно/, труды́ бо его́ и боле́зни прия́л еси́ па́че всех жертв зако́нных и всесожже́ний.// Того́ моли́твами соблюди́ нас от неприя́зни.

Перевод: Твердого вещающего о Боге проповедника Евангелия Твоего, Господи, вознаградил Ты достойно, ибо труды его и болезни принял более чем все жертвы законные и всесожжения (Мк.12:33). Его молитвами сохрани нас от вражды.
Молитва равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому
развернуть текст
О, вели́кий уго́дниче Христо́в, равноапо́стольный святи́телю Нико́лае! Услы́ши ны, раб Бо́жиих (имена), и при́зри на не́мощи на́ша, и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́ и да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша покая́ние и спаси́тельный страх Бо́жий, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же оста́вити нам стези́ нече́стия и неукло́нно же за́поведи Бо́жия твори́ти и уста́вы Святы́я Це́ркве соблюда́ти. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́ и да изба́вит нас, к святе́й ико́не твое́й с ве́рою прибега́ющих, от бед и напа́стей, неду́гов теле́сных и душе́вных, и да сподо́бит Ца́рствия Своего́ Небе́снаго во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тропарь благоверному князю Роману Угличскому, глас 4
развернуть текст
От младе́нства яви́лся еси́,/ правове́рный кня́же Рома́не,/ и́збран от Бо́га/ благоче́стия столп необори́м,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ моли́твами и ми́лостынею и посто́м Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ исцеля́еши бо неду́ги немощству́ющих,/ ве́рою притека́ющих ко свято́му твоему́ гро́бу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий Рома́не,// гра́да Углеча похвало́ и утвержде́ние.

Перевод: С младенчества явился ты, правоверный князь Роман, избранной Богом непобедимой крепостью благочестия, веру безупречную сохранил ты, молитвами, милостыней и постом Богу угодил, потому и после смерти явилась светлость жизни твоей, ибо ты исцеляешь болезни немощных, с верой приходящих к святому твоему гробу. Потому взываем к тебе: «Радуйся, угодник Божий Роман, города Углича слава и сила».
Кондак благоверному князю Роману Угличскому, глас 8
развернуть текст
Я́ко многосве́тлая звезда́,/ всепра́зднственная па́мять твоя́ возсия́ днесь, благове́рный кня́же Рома́не,/ созыва́ющи к похвале́нию лю́ди твоя́,/ пе́сньми славосло́вити честно́е житие́ твое́/ и ве́рно торжествова́ти свято́е твое́ успе́ние,/ в не́мже моли́ся, свя́те, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ е́же изба́витися нам от всех наве́тов вра́жиих,/ да вси зове́м ти:// ра́дуйся, Рома́не пребога́те, но́вый Росси́йский чудотво́рче.

Перевод: Как яркая звезда, всеми празднуемая память твоя воссияла сегодня, благоверный князь Роман, созывая людей твоих к похвале, в молитвенных песнопениях прославлять почтенную жизнь твою и с верой торжествовать святое твое успение, в нем же молись, святой, ко Христу Богу нашему об избавлении нашем от всех козней вражеских, да все взываем к тебе: «Радуйся, Роман славный, новый Российский чудотворец».
Ин тропарь благоверному князю Роману Угличскому, глас 4
развернуть текст
Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре,/ кня́же Рома́не всеблаже́нне,/ Боже́ственный сосу́д избра́н Бо́гови,/ и ны́не то́чиши нам мно́гая исцеле́ния,/ и вся неду́ги потопля́еши,/ и спаси́ град свой Углеч,/ и всех ве́рных сохраня́й от неви́димых и ви́димых враг,/ ве́рою, мо́лим, блаже́нне кня́же Рома́не,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: С молодости явился ты, Богомудрый князь Роман всеблаженный, священным сосудом, избранным Богом (2Тим.2:21), и сейчас источаешь для нас многие исцеления, и все болезни потопляешь, спасай город свой Углич и всех верующих сохраняй от невидимых и видимых врагов, с верой молим, блаженный князь Роман, моли Христа Бога о спасении душ наших.
Ин тропарь благоверному князю Роману Угличскому, глас 4
развернуть текст
Яви́ся, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ в Бо́гом пору́ченном ти гра́де Углече,/ в животе́ свое́м просвети́вся/ воздержа́нием и всено́щным стоя́нием,/ посто́м, и моли́твою, и слеза́ми,/ моля́ся ко Всеми́лостивому Спа́су за град свой/ и за вся страны́ Ру́сския земли́,/ и по преставле́нии твое́м источа́еши исцеле́ния неоску́дно/ приходя́щим с ве́рою,/ тем же вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Явился, как звезда преяркая, благоверный князь Роман, в Богом порученном тебе городе Угличе, в жизни своей просветившись воздержанием и всенощным стоянием, постом и молитвой, и слезами, молясь Всемилостивому Спасителю за город свой и за все концы Русской земли, и после успения обильно источаешь ты исцеления приходящим с верой, потому взываем к тебе: «Моли Христа Бога о спасении душ наших».
Ин кондак благоверному князю Роману Угличскому, глас 8
развернуть текст
Сконча́в до́брый по́двиг,/ и ве́ру соблюде́ в се́рдцы свое́м,/ и вене́ц нетле́нный от Бо́га прия́л еси́,/ блаже́нный кня́же Рома́не,/ и сла́ве Его́ сподо́бился еси́,/ и Престо́лу предста́л еси́ Спа́сову./ Моли́ся Го́сподеви спасти́ град Углеч и вся гра́ды/ от наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни, и пога́ных,/ и твое́ честно́е преставле́ние почита́ющим/ грехо́в оставле́ние дарова́ти // чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Перевод: Завершив прекрасный подвиг и веру сохранив в сердце своем (2Тим.4:7), венец нетленный от Бога получил ты, блаженный князь Роман, и прославления от Него удостоился, представ Престолу Спасителя. Молись Господу спасти город Углич и все города от иностранного нападения, и междоусобной войны, и язычников, и даровать прощение грехов всем почитающим с любовью твое святое успение и святую память твою.
Ин кондак благоверному князю Роману Угличскому, глас 8
развернуть текст
Красоту́ ми́ра сего́, княже́ние и сла́ву/ я́ко вре́менно помышля́я,/ и сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́,/ блаже́нне кня́же Рома́не,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́в,/ и по преставле́нии свое́м чуде́с дар прии́м от Христа́ Бо́га,/ и свети́льник яви́ся пресве́тлый,/ просвеща́я свои́ми чудесы́, приходя́щим к тебе́ с ве́рою здра́вие пода́вши и от бед избавля́еши./ Тем же Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,/ благочести́вый кня́же Рома́не,// гра́ду своему́ Углечу вели́кий побо́рниче.

Перевод: Красоту мира этого, княжение и славу считал ты временными, потому благочестиво в мире прожил ты, блаженный князь Роман, милостыней и молитвами Богу угодив, и после успения своего получил дар чудотворений от Христа Бога, светильником став преярким, просвещающим своими чудесами, приходящим к тебе с верой ты подаешь здоровье и избавляешь от бед. Поэтому Христова Церковь в молитвенных песнопениях прославляет тебя, благочестивый князь Роман, города твоего Углича великий защитник.
Тропарь Собору святых Пермской митрополии, глас 5
развернуть текст
Благоукрашается Церковь Русская, земля Пермская ликовствует в памяти преславного лика святых своих, словом и житием Богу угодивших, имже мы благодарственно взываем: О, древни и новии подвижницы веры православныя, ови апостольские труды понесши, ови же кровьми мученическими веру утвердившии, велиции заступницы и хранителие, молите Христа Бога душам нашим в мире спастися.
Тропарь священномученикам Адриану Троицкому и Михаилу Березину, глас 8
развернуть текст
Я́коже пло́д кра́сный спаси́тельнаго се́яния Христо́ва, но́выя му́ченицы благоуго́дныя же́ртвы показа́шася Царю́ и Бо́гу, свяще́нне Адриа́не, учи́телю ве́ры и пропове́дниче Благода́ти, и Михаи́ле, о́бразе смире́ния и незло́бия: сего́ ра́ди дре́вних страстоте́рпцев венцы́ равноче́стныя прия́сте от Подвигополо́жника. Того́, я́ко Бла́га, моли́те спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Перевод: Как плод прекрасный спасительного сеяния Христова, новые мученики, угодной жертвой явились Царю и Богу (Рим.12:1), священники Адриан, учитель веры и проповедник благодати, и Михаил, образ смирения и незлобия, потому получили от Подвигоположника венцы, как достойные почитания наравне с первомучениками. Молите Его, как Благого, о спасении, молимся, душ наших.
Кондак священномученикам Адриану Троицкому и Михаилу Березину, глас 2
развернуть текст
Свети́ла разу́мная прииди́те восхва́лим, ве́рнии, священному́чеников Адриа́на и Михаи́ла воспое́м во гла́се хвале́ния, му́ченическою бо кро́вию омы́вше зе́млю Мари́йскую во вре́мя отсту́пничества и помраче́ния, я́ко багряни́цею то́ю преукраси́шася, и ны́не Святе́й Тро́ице предстоя́т, моля́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Перевод: Светила духовные придите прославим, верующие, священномучеников Адриана и Михаила воспоем в хвалебных песнопениях, ибо они мученической кровью омыли землю Марийскую во времена отступничества и помрачения, как багряницей ею украсившись, а сейчас Святой Троице предстоят, моля о нас Единого Человеколюбца.

Притча дня:

Монах пришёл как-то к своему наставнику и говорит: – Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая мне польза приходить к тебе, если после наших бесед я снова впадаю во грехи свои? Авва ответил: – Сын мой, возьми два глиняных горшка – один с мёдом, а другой пустой. Ученик так и сделал. – А теперь, – сказал учитель, – перелей несколько раз мёд из одного горшка в другой. Ученик снова послушался… – Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его. Ученик посмотрел, понюхал и говорит: – Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там, на донышке осталось немного густого мёда. – Вот так, – сказал учитель, – и мои наставления оседают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть добродетели, то Господь, по милости своей восполнит их недостаток и спасёт твою душу для жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. Так и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начала праведности!